3rd Prize

Stroking the sunshine

Students

Qi Xu, Tao Cao

Teachers

Fangji Wang

School

Tongji University, China

Stroking the sunshine
Scroll